Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisów internetowych prowadzonych na stronach ladnehistorie.pl, placgrunwaldzki.com, laczanasgory.pl oraz turystykawytchnieniowa.pl, a więc serwisów (dalej zwanych jako „Serwisy”), których właścicielem jest Fundacja Ładne Historie, podmiot z siedzibą w Świdnicy, przy al. Niepodległości 12a/1 58-100, o numerze KRS 0000640105, REGON 365551622, NIP 8842769171, zwany dalej jako „Fundacja” lub „Administrator”.

Informacje wstępne

 1. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszej Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej jako „RODO”.
 2. Dane publikowane w Serwisach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Handlowego, chyba, że konkretny regulamin świadczenia usług stanowi wyraźnie inaczej.
 3. Fundacja posiada stosowne zezwolenia na wykorzystanie prezentowanych w Serwisach danych, wizerunku oraz informacji. Wykorzystanie danych z Serwisów w celach komercyjnych każdorazowo wymaga zgody ze strony Fundacji.
 4. Fundacja nie oczekuje od użytkowników Serwisów przekazywania Fundacji tzw. „danych wrażliwych” (t.j. danych o szczególnym charakterze, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), ani wyrażenia przez nich zgody na to przetwarzanie. Jeżeli jednak użytkownik podejmuje decyzję o przekazaniu lub/i opublikowaniu takich danych, użytkownik tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie i celu, w jakim sam zamieścił je w serwisie i opublikował (podstawa prawna art. 9 ust. 2 pkt a) RODO). Fundacja nie przetwarza takich danych w żadnym innym celu, ani w żaden inny sposób, chyba że kwestie te reguluje oddzielna zgoda użytkownika przekazującego lub publikującego w/w dane.
 5. Fundacja w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisów. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe użytkowników zawsze były:
  • uzyskane tylko i wyłącznie do określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z ustalonymi celami;
  • przechowywane nie dłużej niż to konieczne;
  • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
  • nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.
 6. Fundacja informuje użytkowników Serwisów, że w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu. Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz Fundacji. Podmiotami takimi mogą być w szczególności: podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi w zakresie prowadzenia bieżącej działalności (np. biura rachunkowe i prawne, podmioty utrzymujące infrastrukturę techniczną, przy której wykorzystaniu Fundacja prowadzi działalność, w tym, na której prowadzone są Serwisy), podwykonawcy usług świadczonych przez Fundację, podmioty biorące udział w kampaniach reklamowych realizowanych przez Fundację, sponsorzy, partnerzy biznesowi i merytoryczni, współorganizatorzy działań realizowanych przez Fundację.
 7. Fundacja informuje użytkowników Serwisów, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, może zostać zobowiązana do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Fundacja Ładne Historie, al. Niepodległości 12a/1 58-100 Świdnica, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: fundacja@ladnehistorie.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”. Aktualne dane Inspektora Ochrony Danych ze strony Fundacji: Maria Zięba, e-mail: fundacja@ladnehistorie.pl.

Przetwarzanie danych

Dane użytkowników Serwisów przetwarzane są przez Fundację w zależności od podstawy ich przetwarzania, w różnych celach, a w szczególności:

 1. W celu wykonania przez Fundację obciążających ją zobowiązań prawnych, a tu wynikających z przepisów zobowiązujących Fundację do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej i rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz użytkowników, czy też zapewnienia użytkownikom Serwisów możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Serwisów– przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego – jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe, obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez nią z użytkownikiem Serwisu, w tym np. umowy o świadczenie usług polegającej na dostawie na rzecz użytkownika określonych towarów lub treści, jak materiały prasowe, newsletter, umowy umożliwiającej użytkownikom Serwisów korzystanie z funkcjonalności umożliwiających zamieszczanie w serwisach materiałów własnych użytkowników w tym w wykonaniu zobowiązań wynikających z przebiegu konkursów organizowanych na stronach Serwisów – na czas obowiązywania umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością dochodzenia roszczeń z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
 3. W celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Serwisów, a także zapewnienia ich użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o zakresie świadczonych użytkownikowi usług, awariach i zagrożeniach bezpieczeństwa – na czas korzystania przez użytkownika z Serwisów, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci.
 4. W celu zapobiegania nadużyciom i naruszaniu przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisów– na czas korzystania przez użytkownika z Serwisów, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci.
 5. W celu ustalania obrony i dochodzenia roszczeń przysługujących Fundacji – na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawa prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.
 6. W celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także realizowanego w cudzym imieniu, na czas trwania umowy lub korzystania z serwisów, a na podstawie odrębnej zgody – w zakresie i na czas, na jaki jej udzielono.
 7. W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, ankiet porównawczych, na potrzeby wewnętrzne Fundacji, np. w zakresie doskonalenia Serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług, jak również na podstawie oddzielnych Regulaminów, konkursów i plebiscytów w celach prowadzenia badań nad konkretną marką lub produktem – na czas trwania umowy lub korzystania z Serwisów, a na podstawie odrębnej zgody – na czas na jaki jej udzielono, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieograniczony.

Fundacja przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisów w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). W takim przypadku wyrażenie zgody zawsze jest dobrowolne. Fundacja informuje użytkowników każdorazowo czy wyrażenie zgody niezbędne jest do świadczenia jakichkolwiek usług na rzecz użytkownika, lub też czy od jej udzielenia uzależnione jest osiągnięcie konkretnego celu, dla którego odbierana jest zgoda. Wyrażenie przez użytkownika Serwisów zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkownika jest całkowicie dobrowolne, a zgoda taka może zostać w dowolnym momencie cofnięta przez użytkownika, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Fundacja będzie miała prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisów wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach wykonania przez Fundację obowiązków prawnych lub uzasadnionego prawnie interesu Fundacji, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Fundację czy też w celu dochodzenia roszczeń lub uchronienia się przez Fundację przed roszczeniami i innymi negatywnymi skutkami, np. karami urzędowymi.

Uprawnienia użytkowników serwisów związane z przetwarzaniem danych

 1. Fundacja zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a w szczególności, każdemu użytkownikowi Serwisów przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w tym zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy dane są przetwarzane oraz do ustalenia Administratora Danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  • wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jego szczególną sytuację, jeżeli nawet przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów Administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
  • wniesienia do Administratora Danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem zakazu ostatecznego rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy, gdy treść była wyłącznie wynikiem operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym;
  • prawa skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu realizacji w/w uprawnień Fundacja zapewnia użytkownikom Serwisów możliwości realizacji prawa żądania do niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 3. W celu realizacji ww. uprawnień Fundacja zapewnia użytkownikom Serwisów możliwości realizacji prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, któremu podlega Administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, oferowanych dzieciom poniżej 16 roku życia. chyba, że przetwarzanie jest niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do uzasadnionych prawnie celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W celu realizacji w/w uprawnień Fundacja zapewnia użytkownikom Serwisów możliwości realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. W celu realizacji w/w uprawnień Fundacja zapewnia użytkownikom Serwisów możliwości realizacji prawa do przenoszenia danych, dające jej możliwość otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Fundacji, oraz ma prawo żądać przesłania tych danych osobowych innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  • przetwarzanie odby wa sie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy, której dana osoba jest stroną;
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Z zastrzeżeniem, że wykonanie praw, o którym mowa powyżej, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 3. W celu realizacji w/w uprawnień Fundacja zapewnia użytkownikom Serwisów możliwości realizacji prawa do sprzeciwu, w ten sposób, że każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych realizowanego w celu realizacji zadań publicznych lub prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w tym profilowania. Fundacji nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W celu realizacji w/w uprawnień Fundacja informuje użytkowników Serwisów o prawie złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czynności przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie narusza przepisy prawa.

W celu zapewnienia przez Fundację realizacji w/w uprawnień do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, Fundacja informuje użytkowników Serwisów, że podczas korzystania z Serwisów na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie, itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), tzw. „pliki cookies”. Pliki te nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył. Plików tych Fundaja używa więc w celu dostosowania zawartości Serwisów do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisów, np. umożliwiając zapamiętanie ustawień i preferencji. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisów co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Oprócz tego, Fundacja może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Pomaga to Fundacji monitorować i sprawdzać działanie Serwisów. Podmiotami tymi mogą być między innymi Google lub PBI Gemius, które zbierają dla Fundacji potrzebne dane. Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Użytkownik Serwisów może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w Serwisach usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies najczęściej dostępne są w ustawieniach lub w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

Zmiana polityki prywatności

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie zmian w tekście lub opublikowanie nowego jej tekstu. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 7 (słownie: siedmiu) dni od momentu ich udostępnienia.